För att hyra ut lägenhet i andra hand måste ni fylla i ansökan till styrelsen. Ansökan är godkänd när ni får tillbaka ett godkännande av styrelsen.

Fyll i denna blankett  och lägg den i BRF Vikens brevlåda i port 69, eller skicka den till nycklar@brfviken1.se  

Föreningens policy vid andrahandsuthyrning av bostad

Bostadsrättsföreningen Viken 1 har till ändamål (stadgarna § 2) att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Med hänsyn tagen till vad som är föreskrivet i Hyreslagen, Bostadsrättslagen och Brf Viken 1:s stadgar har styrelsen fastställt följande policy vid fråga om andrahandsupplåtelse:

  1. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen givit sitt tillstånd. Tillståndet ska inhämtas av bostadsrättshavaren innan upplåtelsen sker eller avtal om andrahandsupplåtelse träffas.
  2. Ansökan ska lämnas skriftligen på särskild blankett som finns på föreningens hemsida (brfviken1.se).
  3. Styrelsen ska pröva ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse utifrån vad som är föreskrivet i lag och stadgar. Tillstånd ska lämnas, om:
    a) bostadsrättshavaren på grund av sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, militärtjänst, vård av nära anhörig, provboende med sambo, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har skäl för upplåtelsen, och
    b) föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.
  4. Tillstånd beviljas normalt för ett år i taget och kan förenas med villkor.
  5. För andrahandsupplåtelser genom korttidsupplåtelser eller via förmedlingsföretag eller mäklare kommer ej tillstånd att ges, eftersom denna typ av upplåtelser är att likna med hotellverksamhet, vilket inte är förenligt med föreningens ändamål och syfte.
  6. Avgift för andrahandsupplåtelse (stadgarna § 7) får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Avgiften tas ut av bostadsrättshavaren. För närvarande tas ingen sådan avgift ut.