Odla grönsaker och blommor i sommar! 

Det finns fler pallkragar som föreningen kan ställa ut på gården för odling i sommar. Förra sommaren skördade en medlem både tomater och morötter!  

Hör av er till garden@brfviken1.se 

Duvor på balkonger och terrasser? 

Föreningen har problem med duvor som bygger bon ovanför balkonger och terrasser på de översta våningarna. Dessa bon måste rivas ned, ofta flera gånger då duvorna ofta försöker bygga nytt på samma plats. 

Vid behov av hjälp kontakta fastigheten@brfviken1.se 

Ta chansen

och bli en central del av vår förening! Vår förening blir inte bättre än vi själva gör den. Ta därför chansen att vara med och påverka hur vi ytterligare kan utveckla densamma.

Precis som tidigare år så lämnar ett antal personer av olika skäl styrelsen. Du har därför nu möjlighet att göra en insats för föreningen och bli en del av ett engagerat och erfaret gäng.

Är du intresserad, hör av dig till oss i valberedningen eller direkt till vår ordförande. 

För valberedningen  

       Olimi Rugumayo      olimi.rugumayo@gmail.com

        Bengt Johansson      luspenbengt@gmail.com

Vår ordförande

       Peter Nordberg         ordforande@brfviken1.se

Föreningsstämma den 30 maj

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Torsdagen den 30 maj 2024 kl 19.00.

Plats: Restaurang Bredbar, Gustav III:s Boulevard 42.

Kaffe, te, kalla drycker och lättare förtäring fr.o.m. kl 18.30

/Styrelsen

 styrelsen@brfviken.se

Byte av vattenmätare

Lite drygt 10 år har hunnit passera sedan föreningen på en föreningsstämma beslutade att installera vattenmätare i samtliga lägenheter. Livslängden på dessa vattenmätare är 10 år. När vi nu passerat de 10 åren så har vi vid våra avläsningar kunnat konstatera att fler och fler vattenmätare antingen slutat avge ett värde alternativt skicka mycket konstiga och felaktiga värden. Styrelsen har därför beslutat att i samtliga lägenheter byta ut de nu installerade vattenmätarna. 

Utbytet kommer att utföras av entreprenören Techem IMD Sverige AB och påbörjas den 16 oktober. Ungefär en vecka innan kommer Techem IMD att göra en mer detaljerad avisering.

Vid den nyligen gjorda OVK kontrollen så fick vi som föreningen stort beröm för att vi lyckades med en nästan 100% tillgänglighet (97%), dvs entreprenören kunde kontrollera nästan alla lägenheter i fastigheten. 

I detta fall måste vi som ni förstår komma upp till 100%. Låt oss hjälpas åt för att säkra detta. 

Om ni kommer att vara bortresta under en dryg vecka från den 16 oktober så ber vi er att fundera lite över hur entreprenören kan få tillgång till er lägenhet. Kan ni lämna nyckeln till någon granne eller finns det någon anhörig som kan öppna lägenheten den aktuella dagen? 

En möjlighet som i begränsad omfattning tillämpats är att man på morgonen den aktuella dagen lämnat nycklar i det egna postfacket som sedan returneras tillbaka till ert postfack samma dag efter att kontrollen gjorts. 

Om man väljer att lägga nyckeln i sitt postfack så måste den märkas upp ordentligt och läggas i ett kuvert. Föreningen tar inte något ansvar för nycklar som läggs i postfacket. 

Vid eventuella frågor kontakta fastighet@brfviken1.se

Styrelsen 2023-09-29

Fördröjd debitering av elförbrukning

Efter installationen av solceller har det uppstått en fördröjning i Vattenfalls fakturering av el- och nätavgifter. Detta är fullt normalt enligt Vattenfall men de kan tyvärr inte säga när faktureringen kommer igång igen.

Detta innebär att föreningens vidaredebitering av medlemmarnas elkostnader också blir försenad. På avierna för oktober som skickas ut inom någon vecka kommer det därför inte att finnas någon kostnad för elförbrukning.

Vi beklagar självfallet detta och återkommer så snart vi kan om när elkostnaden kan debiteras.

Eventuella frågor kan skickas till styrelsen@brfviken1.se

If you don´t understand Swedish we recommend you to use Google Translate or similar tool. If you still have question please send an email to styrelsen@brfviken1.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma 1 juni 2023

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdag 1 juni
2023 kl 18.30 i restaurang Bredbar, Gustav III:s boulevard 42.
Särskild kallelse skickas ut senast två veckor före stämman.

KALLELSE stämma 2023-06-01

Årsredovisning 2022    Revisionsberättelse 2022

Nytt föreningsbrev finns att läsa här: Föreningsbrev April 2023

Garagesopning fredag den 28/4 Kl 08-16

Grus- och sandupptagning kommer att ske i garaget och på innegården

Fredag den 28/4 Kl 08-16

För att undvika eventuella olyckor och dammiga bilar så ber vi er att parkera någon annanstans under denna dag.

Tvättpassen i tvättstugan ändras

Våra tvättstugor är ofta fullbokade men ändå underutnyttjade.  Därför ändrar vi tvättpassen så att vi får fler bokningsbara tider.

Från 12 februari gäller nya tider för våra tvättpass. Då kommer man kunna välja mellan 4 tvättpass om dagen (kl. 10-13, 13-16, 16-19 eller 19-22). Tiden mellan 7-10 är fortfarande inte bokbar. Bokningen sker då via bokningstavlorna som vanligt.

Styrelsen 2023-01-28

Föreningsstämma 1 juni – Motioner senast 12 mars

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum. 

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen.

Motioner till stämman skall lämnas till styrelsen senast den 12 mars. Motioner kan lämnas per mejl (styrelsen@brfviken1.se) eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69. Tänk på att vara tydlig med vilket beslut du vill att stämman ska fatta. 

Styrelsen 2023-01-26

Gårdsdag söndag 23 oktober med korvgrillning och fika

Söndagen den 23 oktober samlas vi från kl 15 på gården för att hjälpas åt med lite höststädning, men också för att kunna träffas och fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar. Varmt välkomna!

Sopning garagetak 23 oktober

I samband med höststädningen kommer löv och skräp att sopas upp från garagetaket med sopborstar. Flytta gärna din bil från garagetaket mellan kl 15-17 då det underlättar sopningen. 

Container 22-23 oktober

Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där (t ex dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd), eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i 71:ans soprum för återvinning av elektronik. 

Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

Utrensning cykelrum port 69 okt 2021

/Styrelsen 2022-10-07

Stängda soprum under trädplanteringen

Det fantastiskt roliga att vi ska få nya träd utefter Boulevarden har dock ställt till det rejält för sophämtningen i soprummen mot Boulevarden. De töms helt enkelt inte. Nu stänger vi soprummen vid port 61, 63 och 65 tills dess att arbetet är helt klart. Vi hänvisar till de andra soprummen vid port 57, 59, 67 och 71. I de soprummen kommer sophämtningen ske oftare.

KALLELSE extra föreningsstämma 15 juni

Medlemmarna i BRF Viken 1 kallas till extra föreningsstämma onsdagen 15 juni 2022, kl 19.00

Plats: Konferensrum, Gustav III:s Boukevard 42. Rummet ligger bakom Apoteket.

Stämman gäller styrelsens förslag att installera solceller, se vidare underlag som delats ut i brevlådorna samt (om du angett epostadress) epost från Nabo.

Välkommen
Styrelsen

Vårstädning 8:e maj kl 15-17

För mer information Vårstädning 8 maj

KALLELSE Ordinarie Föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Viken 1 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma torsdag den 5 maj 2022 kl. 18.30.

Plats: Restaurang Bredbar, Gustav III:s boulevard 42.

Redan från kl. 18.00 bjuds det på kaffe, te, kalla drycker och lättare förtäring.

Efter stämmans avslutande kommer det vara en stund för information och frågor.

Kan du inte närvara fysiskt kan du utse ett befullmäktigat ombud att företräda dig på
stämman. Ombud måste antingen vara en medlem i föreningen, medlemmens make,
sambo, syskon, förälder eller barn. Bifogat (bilaga 2) finns blankett för fullmakt.
Observera att ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

På extra föreningsstämma 2022-03-31 antogs styrelsens förslag till nya stadgar. På
denna stämma kommer ärendet (se bilaga 1) att tas upp för ett andra beslut. För att
stadgarna ska antas krävs att minst två tredjedelar av närvarande röster bifaller
förslaget på den andra stämman.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Skicka ett mejl till
styrelsen@brfviken1.se Du behövs!

Styrelsen

Garagesopning

Grus- och sandupptagning kommer att ske i garaget och på innergården.

Torsdag den 31/3 Kl 08-16

För att undvika eventuella olyckor och dammiga bilar så ber vi er att parkera någon annanstans under denna dag.

Kallelse till Extra Föreningsstämma

Torsdagen den 31 mars 2022 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen, Gustav III:s boulevard 67, 1 trappa ned.

Vi har en punkt på agendan: Styrelsens förslag till nya stadgar. Beslut om stadgeändring måste tas på två stämmor. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra
stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. Om första stämman bifaller styrelsens förslag kommer ärendet att tas upp en andra gång på den ordinarie stämman den 5 maj.

Kan du inte närvara fysiskt kan du utse ett befullmäktigat ombud att företräda dig på stämman. Ombud måste antingen vara en medlem i föreningen, medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn. Bifogat (bilaga 3) finns blankett för fullmakt. Observera att ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Välkomna!
Styrelsen

KALLELSE 31 mars 2022

Bilaga 1 Förslag till nya stadgar för Brf Viken 1

Bilaga 2 Stadgar Brf Viken 1-2020

Bilaga 3 Fullmaktsblankett

Ta chansen!

Nu har du återigen möjligheten att bli en i det erfarna och kompetenta team som ser till att vår förening fungerar. 

Vi behöver inför styrelseåret 22/23 förstärka vår styrelse med ett antal nya styrelsemedlemmar

Det vi gärna skulle vilja komplettera den nuvarande styrelsegruppen med är någon som eventuellt har tidigare erfarenhet från ordförandeskap samt om möjligt med någon som besitter juridisk kompetens och bakgrund.

Även om vi framför några specifika önskemål så är naturligtvis det mest grundläggande och helt avgörande ett stort engagemang för att driva utvecklingen framåt i allas vår förening.

Det praktiska arbetet inom styrelsen fördelas på såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande ordföranden om du skulle kunna tänka dig att på något sätt engagera dig i styrelsen. Det går också självklart bra att ta kontakt med någon annan i nuvarande styrelsen. Deras kontaktuppgifter hittar du antingen på hemsidan eller på anslagstavlorna på bottenplanet.

För valberedningen  

       Olimi Rugumayo      olimi.rugumayo@gmail.com

        Bengt Johansson      luspenbengt@gmail.com

Vår ordförande

       Peter Nordberg         ordforande@brfviken1.se

Föreningsstämma den 5 maj 2022

Ordinarie föreningsstämma i Brf Viken 1 kommer att hållas den 5 maj 2022. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar och även läggas ut på föreningens hemsida.

Motioner till stämman ska lämnas in till styrelsen senast den 13 mars 2022. Detta kan göras via mejl till styrelsen@brfviken1.se eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69. Tänk på att vara tydlig med vilket beslut du vill att stämman ska fatta.

–Styrelsen 2022-02-13

Hämtning av julgranar

Fredag den 14:e januari på morgonen kommer de julgranar hämtas som ligger vid muren vid gångvägen mot vändplatsen invid Gustav III:s boulevard 57.

/Styrelsen 2022-01-04

Välkommen till årets grantändning

Söndag 21 nov kl 16

Traditionsenligt tänder vi granen söndagen innan advent. Vi ses en stund ute på gården och lyssnar på när Smilla Niehoff sjunger julsånger.

Glögg och pepparkakor serveras. 

Styrelsen 2021-11-15 

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Viken 1 kallas härmed till extra föreningsstämma
 
Datum: Måndagen den 15:e november kl 19:00 .
Plats: Föreningslokalen, Gustav III:s boulevard 67, 1 trappa ned.
 
Vi har två punkter på agendan:
 
  1. Beslut om att installera laddstolpar på vårt garagetak för att möjliggöra för fler medlemmar med elbilar att ladda dessa utomhus.
  2. Ge styrelsen mandat att vid framtida behov besluta om ytterligare installationer av upp till 24 laddplatser.

  Välkomna! /Styrelsen

Gårdsdag 24 oktober med korvgrillning och fika

Denna söndag samlas vi från kl 15gården för att hjälpas åt med lite höststädning, men också för att kunna träffas och fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar. Varmt välkomna!

Sopning garagetak 24 oktober
I samband med höststädningen kommer löv och skräp att sopas upp från garagetaket med sopborstar. Flytta gärna din bil från garagetaket mellan kl 15-17 då det underlättar sopningen.

Container 23-24 oktober
Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där (t ex dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd), eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i 71:ans soprum för återvinning av elektronik. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

OBS! Utrensning i 67:ans cykelrum och barnvagnsförråd den 24 oktober I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det göras en utrensning i dessa lokaler. Märk din cykel, barnvagn, eller annat som står i dessa rum och tillhör dig med namn, lägenhetsnummer samt år 2021 så att det tydligt går att läsa detta hela dagen den 24:e. Det som inte märkts på detta sätt blir omhändertaget.

OBS Port 59! Utrensning av pulkor etc. i detta förråd den 24 oktober

I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det i detta rum att göras en utrensning av medlemmars tillhörigheter. Här är endast plats för permobil och rullator, samt några saker förvarade av styrelsen. Cyklar och barnvagnar skall ställas i portens avsedda cykel-/barnvagnsrum. Övriga saker som t ex pulkor, möbler eller annat som tillhör dig får du ställa i ditt privata källarförråd. Det som står kvar på städdagen kommer att slängas i containern.

/Styrelsen 2021-10-09

Föreningen byter bankgironummer

Föreningens ekonomiska förvaltare byter namn till Bonea Nabo och byter därför bankgironummer för hyresinbetalningar . Bonea Nabo har skickat ut information tillsammans med september månads hyrasavi, informationen har ni även här: BoNea info till medlemmar-hyresgäster.

Tänk på att logga in på www.nabo.se med ert bank-id och ändra hur ni fortsättningsvis vill ha hyres- och avgiftsavierna.

Föreningsbrev maj 2021

Nu finns nytt föreningsbrev ute med information till alla medlemmar. Brevet har ni fått i era brevlådor och finns att läsa här på webbplatsen. 

 

Årstämma 14 juni

Måndag 14:e juni kl 19:00 på innergården.
Kallelse med dagordning är distribuerad till brevlådorna. Nedan finns årsredovisningen.

Brf Viken 1 ÅR 2020 

Föreningslokalen renoverad och uppfräschad

Vi har under april renoverat badrummet, reparerat och fräschat upp hela lokalen. Nu går den att boka igen.  Man bokar via bokningstavlorna utanför tvättstugorna.  Läs mer om lokalen här

Styrelsen 2021-05-05

Container 30 april-2 maj

Under Valborgshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från fredag till söndag kväll.

OBS! lämna inte elektronik eller miljöfarligt avfall där eftersom det debiteras extra (t ex kemikalier, oljor, målarfärg, batterier, dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd).

Det finns behållare för elektronikåtervinning i soprum 71. Annat el eller farligt avfall kan lämnas hos Solnas mobila miljöstation som är på plats på Frösunda Torg, torsdag jämna veckor kl 19.00-19.30

Styrelsen 2021-04-19

Lediga p-platser utomhus

Det finns lediga p-platser utomhus, priset är 500 kr/ mån. Här finns mer information och anmälan 

Styrelsen 2021-03-30

Renovering föreningslokalen

Nu börjar en lättare renovering av framförallt badrummet i föreningslokalen. Arbetet påbörjas 13 april. Den 5 maj öppnar vi lokalen för bokning igen.

Styrelsen 2021-04-12

Årsstämma den 14 juni 2021

OBS! Nytt datum. Ordinarie föreningsstämma i Brf Viken 1 kommer att hållas den 14 juni 2021. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen och även läggas ut på föreningens hemsida.

Motioner till stämman ska lämnas in till styrelsen senast den 18 april 2021. Detta kan göras via mejl till styrelsen@brfviken1.se eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69.

— Styrelsen 2021-03-18

Ventilationsfilter

Hej

Nu är det dags att byta ventilationsfilter i fönstren. Läs mer i följande informationsblad

/Styrelsen 2021-03-16

Grantändning 2020

Tack till Smilla som sjöng så vackert på årets grantändning!

Föreningsbrev September 2020

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: September 2020

/Styrelsen

Gå med i föreningens facebook-grupp

En facebook-grupp har skapats av en medlem så att vi som bor här i föreningen enkelt ska kunna kommunicera med varandra, dela information eller som en väg att erbjuda eller fråga efter hjälp . Vill du gå med i gruppen, sök efter Brf Viken 1, Frösunda, Solna och skicka en förfrågan om att gå med.

Denna facebook-grupp är inte en informations-kanal för styrelsen, så du måste inte gå med för att få relevant information. Styrelsens informationskanaler är fortsatt anslagstavlan i entréerna, utdelning i brevfack samt webben brfviken1.se

Har du inte hämtat din tagg?

Hör av dig till nycklar@brfviken1.se för att hämta din tagg.

Styrelsen 2020-07-01

Årsstämma flyttas till juni och vårens städdag ställs in

Vår årsstämma planerades i år till 23:e april, men pga corona-smittan skjuter vi på den så länge som det är möjligt enligt våra stadgar, dvs till slutet av juni. Årsstämman är den 30 juni. I enlighet med stadgarna kommer kallelse och årsredovisning för 2019 att delas ut i brevfacken 2-3 veckor före detta datum.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan redan nu för den intresserade.  Årsredovisning 2019

Vårens städdag som hade planerats att äga rum sista helgen i april ställs in. Vi återkommer senare i vår med lista på saker som medlemmar gärna får ta sig an, en del av det vi brukar göra tillsammans på vårens städdag inför sommaren.  

Styrelsen 2020-04-08

Nytt passersystem i föreningen

Styrelsen har nu bestämt att installera ett nytt passersystem för att skapa ett säkrare och smidigare skydd till våra hus.
I korthet innebär detta att vi kommer byta ut våra koddosor på ytterdörrarna mot taggläsare och porttelefon på gatusidan, taggläsare på ytterdörrar mot gården, samtliga dörrar på soprum, tvättstugor och föreningslokal. Att komma in i porten enbart med kod kommer inte längre att gå, du måste använda tagg/accessbricka eller porttelefon.
Vi kommer även ha elektronisk bokning av tvättstuga där tvättstugorna sedan är låsta till den som bokat.
 
Systemet börjar installeras 3 mars och beräknas vara i full drift sista mars. Systemet kommer levereras av Dafo Security.
 
Mer information finns i era brevlådor. I informationen finns även en blankett ni behöver lämna in till oss den  10 eller 17 februari mellan 18.00-19.30.  Vid dessa tider finns även möjlighet att ställa frågor om systemet till Dafo Security.
 
Frågor redan nu? Maila till projekt@brfviken1.se
Läs mer om projektet här
 
Styrelsen 2020-02-05

Föreningsbrev Oktober 2019

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: Oktober 2019

/Styrelsen