Trivselregler för Brf Viken 1

Andan bakom dessa regler är att vi som bor här ska visa hänsyn och respekt för varandra, men också att vi ska ta väl hand om vår gemensamma fastighet så att inte det uppstår ovälkomna kostnader. Vi boende är skyldiga att följa dem, samt ta ansvar för att gäster och eventuella hyresgäster följer dem.

1) Om det inträffar en skada i bostaden som gör att huset, dess utrustning eller installationer tar skada, är den boende skyldig att omgående anmäla detta till fastighetsförvaltaren (se kontaktuppgifter på föreningens hemsida, eller på anslagstavlan i entrén). Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden ska gälla. Då ingen vistas i lägenheten under flera dagar, rekommenderas att vattentillförsel stängs av.

2) Mer omfattande förändring i eller utanför bostaden får inte göras utan styrelsens godkännande:

 • Ändring av rumsindelning och nedtagning av vägg eftersom det kan påverka ventilationens funktion
 • Uppsättning av markis eller inglasning av balkong
 • Större förändringar av altan eller uteplats
 • Uppsättning av utomhusantenn eller parabol som endast får ske på balkong/terrass/uteplats

3) Uteplats

 • Bostadsrättshavaren svarar för att uteplatsen hålls i städat skick och inte används som upplag, uppställningsplats för cyklar eller liknande.
 • Skötsel inklusive gräsklippning utförs av bostadsrättshavaren
 • Träd och större buskar får inte planteras
 • Redskapsbodar, lekstugor eller liknande får inte uppföras på uteplatsen
 • Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållet av häcken
 • Vid föryngring och återväxt av häck får ett alternativt insynsskydd anläggas på insidan av uteplatsen efter godkännande av styrelsen. Skyddet bekostas, anläggs och sköts av medlemmen. Ett fast skydd får inte hindra tillväxt eller skötsel av häck

4) Vid ombyggnad och reparation skall följande iakttagas:

 • Alla elarbeten skall utföras av utbildad och godkänd elektriker
 • Arbeten i våtrum skall utföras i enlighet med Byggkeramikrådets anvisningar. Entreprenör skall vara auktoriserad inom BKR och/eller GVK.
 • Arbeten med rör skall ske med entreprenör som har auktorisation inom ”Säkert vatten”
 • Ventilationskåpan ovan spisen får inte bytas ut mot köksfläkt eftersom det kommer att skapa olägenheter för andra lägenheter i trapphuset.

5) Undvik att störa mellan kl. 22.00 och före 07.00 genom att till exempel använda hushållsmaskiner, spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.

6) Saker får inte förvaras eller ställas på gård, trappor eller i entréer, främst för att inte vara brandfarligt eller i vägen för brandkår eller ambulans vid utryckning, men också för grannars trevnad. Torkmattor och annat får inte placeras utanför lägenhetens entrédörr. Cyklar och barnvagnar skall placeras på därför anvisad plats.

7) Piskning eller skakning av mattor eller sängkläder får inte utföras från balkonger, i entréer eller trappor.

8) Balkonglåda ska placeras på räckets insida. Att på uteplats plantera växtlighet som växer högre än häcken eller sprider sig utanför häcken är inte tillåtet.

9) Vid rökning på balkong/uteplats skall vederbörlig hänsyn tas till grannar.

10) Grillning får endast ske på därtill avsedd plats på gården och inte på balkong/uteplats.

11) Marschaller får endast tändas utanför portentréer om de ställs på lämpligt underlag och på tillräckligt avstånd från väggen för att inte lämna fläckar efter sig.

12) Se till att husdjur inte förorenar eller stör. Husdjur får vistas på gården, men inte rastas där.

13) Moped, MC eller liknande fordon får ledas men inte köras inne på gården, dels för att undvika att ljudet stör, dels av säkerhetsskäl. Även cyklar bör framföras utan fara för andra.

14) Om bostadsrätten hyrs ut den i andra hand behöver ni meddela styrelsen detta för att det ska vara känt vilka som bor i fastigheten. Blankett för detta finns på här.

15) Yrkesmässig verksamhet får inte bedrivas i bostaden eller bostadsrättsföreningens fastighet utan styrelsens medgivande.

16) Skyltning eller affischering på fastigheten eller inom dess område får inte göras utan styrelsens medgivande.

Solna, 2020-03-12
Styrelsen BRF Viken 1