KALLELSE Ordinarie Föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Viken 1 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma torsdag den 5 maj 2022 kl. 18.30.

Plats: Restaurang Bredbar, Gustav III:s boulevard 42.

Redan från kl. 18.00 bjuds det på kaffe, te, kalla drycker och lättare förtäring.

Efter stämmans avslutande kommer det vara en stund för information och frågor.

Kan du inte närvara fysiskt kan du utse ett befullmäktigat ombud att företräda dig på
stämman. Ombud måste antingen vara en medlem i föreningen, medlemmens make,
sambo, syskon, förälder eller barn. Bifogat (bilaga 2) finns blankett för fullmakt.
Observera att ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

På extra föreningsstämma 2022-03-31 antogs styrelsens förslag till nya stadgar. På
denna stämma kommer ärendet (se bilaga 1) att tas upp för ett andra beslut. För att
stadgarna ska antas krävs att minst två tredjedelar av närvarande röster bifaller
förslaget på den andra stämman.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Skicka ett mejl till
styrelsen@brfviken1.se Du behövs!

Styrelsen

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.