Kallelse till Extra Föreningsstämma

Torsdagen den 31 mars 2022 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen, Gustav III:s boulevard 67, 1 trappa ned.

Vi har en punkt på agendan: Styrelsens förslag till nya stadgar. Beslut om stadgeändring måste tas på två stämmor. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra
stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. Om första stämman bifaller styrelsens förslag kommer ärendet att tas upp en andra gång på den ordinarie stämman den 5 maj.

Kan du inte närvara fysiskt kan du utse ett befullmäktigat ombud att företräda dig på stämman. Ombud måste antingen vara en medlem i föreningen, medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn. Bifogat (bilaga 3) finns blankett för fullmakt. Observera att ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Välkomna!
Styrelsen

KALLELSE 31 mars 2022

Bilaga 1 Förslag till nya stadgar för Brf Viken 1

Bilaga 2 Stadgar Brf Viken 1-2020

Bilaga 3 Fullmaktsblankett

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.